Vælg ansøgningsrunde
Tidligere ansøgningsrunder

Hvis du vil se din ansøgning fra en tidligere runde, så klik her

Selvarrangeret studie eller praktikophold

Erasmus+ praktik / projektorienteret forløb, ansøgninger til Internationaliseringspuljen – både praktik og studie - samt ansøgning om udlandsstipendium.


Choose Application round
Previous application rounds

If you want to see your application from an earlier round please click here
Selfarranged study or traineeship

Erasmus+ traineeship / internship, applications for the Internationalization fund – both traineeship and study – and application for state grant.